ბუღალტერი ზესტაფონში

თარიღები: 06 მარ - 27 მარ
მდებარეობა: ზესტაფონი
განათლება: ბაკალავრი
გამოცდილება: 2 - 3 წლამდე
ენები: ინგლისური
ელ. ფოსტა: m2jobs@m2.ge
ბუღალტერია/ფინანსები:  ბუღალტერი (ზოგადი)

სსm2 უძრავი ქონებააცხადებს ვაკანსიას ა(ა)იპ  სამშენელო კოლეჯი "კონსტრუქტ2"-ის  ბუღალტრის თანამდებობაზე, ქ. ზესტაფონში.

 

მოვალეობები:

 • წარმართავს კოლეჯის ბუღალტრულ საქმიანობას;
 • ვალდებულია აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით;
 • პასუხისმგებელია ორგანიზაციის ბალანსის შედგენასა და დადგენილ ვადებში მაკონტროლებელი ორგანოსათვის წარდგენაზე;
 • პასუხისმგებელია სახაზინო, საგადასახადო და შესაბამის სამსახურებში საფინანსო/საბუღალტრო დოკუმენტაციის დროულ შედგენასა და წარდგენაზე;
 • უზრუნველყოფს ფინანსური დოკუმენტაციის დროულ გაფორმებას და პასუხისმგებელია განხორციელებული საბუღალტრო ოპერაციების სისწორეზე;
 • უზრუნველყოფს თანამშრომელთა ხელფასების/სხვა გასაცემი თანხების დროულ გადარიცხვას;
 • ახორციელებს ფულადი სახსრების, ანგარიშსწორებისა და მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის შედეგების დროულ გამოვლენას და ფინანსურ დოკუმენტებში აღნიშნული შედეგის დროულ ასახვას;
 • უზრუნველყოფს ბუღალტრული ანგარიშების შედგენას და დადგენილ ვადებში საქართველოს შესაბამის ორგანოებში წარდგენას;
 • უზრუნველყოფს ბუღალტრული დოკუმენტების სათანადო წესით აღრიცხვას;
 • სამეურნეო ოპერაციების ამსახველი პირველადი დოკუმენტების კანონიერი წარმოება და გაფორმება, ხარჯთაღრიცხვებისა და კალკულაციების შედგენა, საჭირო გადარიცხვებისათვის აუცილებელი და კანონით გათვალისწინებული ფინანსური და საბუღალტრო დოკუმენტაციის დროული და ოპერატიული მომზადება და დროული გადარიცხვების უზრუნველყოფა;
 • გადასახადების დროულად და სწორად გაანგარიშება და შესაბამისი დეკლარაციებისა და ანგარიშების დროულად წარდგენა საგადასახადო ორგანოებში, ხაზინაში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, ა.შ.;
 • ვალდებულია სრულად და დროულად ასახოს აღრიცხვაში აქტივებისა და ვალდებულებების მოძრაობა;
 • დირექტორთან ერთად აწერს ხელს ფინანსურ, საანგარიშსწორებო დოკუმენტებს;
 • წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა და შემუშავება დირექტორთან ერთად;
 • ფინანსური ანალიზის წარმოება და კვარტალური და წლიური ბალანსების მომზადება და წარდგენის უზრუნველყოფა შესაბამის უწყებებში;
 • კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მონაცემთა კონტროლი, ინვენტარიზაცია;
 • მონაცემთა ბაზის შექმნა, სადაც ასახული იქნება სავარაუდო შემოსავლები, ხარჯები და სავარაუდო შესყიდვები;
 • მკაცრად გააკონტროლოს ფინანსური და მატერიალური რესურსების ხარჯვის მართებულება;
 • წარმართოს ურთიერთობა ბანკებთან და სხვა საკრედიტო დაწესებულებებთან;
 • სტატისტიკის დეპარტამენტში წარსადგენი დოკუმენტაციის მომზადება და დროული წარდგენა;
 • ითანამშრომლოს კომუნალური მომსახურების სამსახურებთან, ბანკებთან, სახელმწიფო ხაზინასთან და სხვა დაწესებულებებთან, რომლის მომხმარებელიც არის კოლეჯი;
 • კოლეჯის საბუღალტრო საქმიანობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესრულება;
 • უზრუნველყოფს ბუღალტრული დოკუმენტების აღრიცხვის რეგისტრების, ხარჯთაღრიცხვების, მათი ანგარიშებისა და სხვა ბუღალტრული დოკუმენტაციის შენახვას და დადგენილი წესით არქივში ჩაბარებას;
 • შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის მომზადება და წარდგენა  დირექტორის მოადგილისათვის;
 • კომპეტენციის ფარგლებში  გადაწყვეტილებების მიღება და აღნიშნულის შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის დროული მიწოდება დირექტორის მოადგილისათვის;
 • დაკისრებული მოვალეობების დროული და  კვალიფიციური შესრულება;
 • კოლეჯის ყველა თანამშრომელთან შეთანხმებული და კოორდინირებული მუშაობა;
 • ახორციელებს კანონმდებლობით და დირექტორის მიერ კანონმდებლობის საფუძველზე განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

 

 

სავალდებულო  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (ეკონომიკა, ფინანსები ან  ბიზნესის ადმინისტრირება);
 • საბუღალტრო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 2-წლიანი გამოცდილება;
 • საბიუჯეტო დაწესებულებაში მუშაობის მინიმუმ 1-წლიანი გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
 • „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები;

 

 

აუცილებელი ცოდნა და უნარები:

 • საოფისე პროგრამების ცოდნა მაღალ დონეზე (MS Word, Excel, Outlook);
 • პასუხისმგებლობა და ორგანიზებულობა;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა.
 • სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი;

 


დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე  ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: m2jobs@m2.ge  2018 წლის 27 მარტამდე (გამოგზავნის შემთხვევაში გთხოვთ, მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება).

მსგავსი განცხადებები
Account Payable Team Leader

დიპლომატ ჯორჯია


23 თებ - 20 მარ

ACCOUNTANT

Global group


19 თებ - 19 მარ

Accountant

US Embassy Tbilisi


15 მარ - 29 მარ

Accountant in Kutaisi

Atlantic Georgia


02 მარ - 02 აპრ

Chief Accountant

Clean Energy Group Georgia


23 თებ - 23 მარ

ბუღალტერი

კომპანია


19 თებ - 19 მარ

ბუღალტერი

თი-ემ-სი


02 მარ - 31 მარ