ხარისხის მართვის მენეჯერი ზესტაფონში

თარიღები: 06 მარ - 27 მარ
მდებარეობა: ზესტაფონი
განათლება: მაგისტრი
გამოცდილება: 2 - 3 წლამდე
ელ. ფოსტა: m2jobs@m2.ge
წარმოება/ოპერაციები:  ხარისხის კონტროლი

სსm2 უძრავი ქონებააცხადებს ვაკანსიას ა(ა)იპ  სამშენელო კოლეჯი "კონსტრუქტ2"-ის ხარისხის მართვის მენეჯერის თანამდებობაზე, ქ. ზესტაფონში.

 

მოვალეობები:

 • სწავლების ხარისხის მართვასთან დაკავშირებული გეგმისა და რეკომენდაციების შემუშავება;
 • რეკომენდაციების შემუშავება კოლეჯის სასწავლო საქმიანობის სრულყოფის მიზნით;
 • ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისთვის თვითშეფასების პროცესის ორგანიზება;
 • საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენის პროცესის ორგანიზება;
 • ავტორიზაციის თვითშეფასების კითხვარის და თვითშეფასების ანგარიშის, თანდართული დოკუმენტაციის მომზადების ორგანიზება;
 • საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვების ორგანიზება;
 • სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა;
 • მონაწილეობა     სასწავლო პროცესში-კოლეჯის დოკუმენტების, ინსტრუქციების, წესების პროექტების შემუშავების კუთხით;
 • სპეციალისტებთან ერთად პროფესიული პროგრამების შემუშავება  პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად;
 • მასწავლებლებისგან სამუშაო გეგმებისა და სილაბუსების მოთხოვნა და მათი შემოწმება სტანდარტებთან და პროგრამებთან მიმართებით;
 • პედაგოგების შრომის დისციპლინის კონტროლი (ცხრილის შესაბამისად ლექციის ჩატარების, გაცდენილი საათების ანაზღაურების კონტროლი, საგნების სილაბუსების შესაბამისობა მიმდინარე სალექციო პროცესთან); 
 • სასწავლო ჟურნალის სწორად შევსების კონტროლი, კერძოდ, მასწავლებელთა მიერ სასწავლო ჟურნალებში შეტანილი თემების სილაბუსთან შესაბამისობის შემოწმება;
 • სწავლის ხარისხის შემოწმების მიზნით შუალედური და დასკვნითი გამოცდების მონიტორინგის ორგანიზება;
 • პერიოდული  შეხვედრების მოწყობა მასწავლებლებთან- სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის განხილვა, მსჯელობა სტუდენტების მიერ მასალის უკეთ დაძლევის მეთოდებზე, შუალედურ და დასკვნით გამოცდის და სხვა საკითხთა შესახებ;
 • მასწავლებლებისათვის ყველა იმ სიახლის გაცნობა, რაც განაპირობებს სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებას;
 • სტუდენტთა და მასწავლებელთა  ჩართულობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სემინარებში და ტრენინგებში;
 • კოლეჯის პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა;
 • მასწავლებელთა/ინსტრუქტორთა მიერ წარმოდგენილი საგანმანათლებლო პროგრამების პროექტების განხილვა და დირექტორთან წარდგენა, ასევე აუცილებელი და დამხმარე სახელმძღვანელო ლიტერატურის ჩამონათვალის წარდგენა;
 • დამსაქმებლებთან შეხვედრებისა და თანამშრომლობის შედეგად გამოვლენილი ბაზრის საჭიროებების გათვალისწინებით ახალი პროგრამების შექმნასა და კურსების დაგეგმვაში მონაწილეობა;
 • სპეციალისტებთან ერთად სამოყვარულო, მოკლევადიანი კურსების შემუშავება და დანერგვა;
 • კოლეჯში არსებული პროფესიული პროგრამებისა და კოლეჯის შესახებ ინფორმაციის პრეზენტირება;
 • საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და კოლეჯში საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი ხარისხის მართვის შიდა სისტემის დანერგვა; 
 • სასწავლო პროგრამების ხარისხის შემდგომი განვითარება და სასწავლო პროცესის მეთოდოლოგიის გაუმჯობესება;
 • ყოველი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის საფეხურის დამთავრების შემდეგ სტუდენტთა მიღწევების შედეგების გაანალიზება და მიმართულების კოორდინატორებთან და/ან მასწავლებლებთან ერთად  პროფესიული სწავლების ხარისხის ამაღლების რეკომენდაციების შემუშავება და  კოლეჯის დირექტორთან წარდგენა;

 

 • ორგანიზებას უკეთებს კოლეჯის თანამშრომლების, სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და დამსაქმებლების თვითშეფასების კითხვარების შემუშავებას, აანალიზებს შედეგებს, ადგენს შესაბამის რეკომენდაციებს და წარუდგენს კოლეჯის ხელმძღვანელობას;
 • სტუდენტთა სისტემატიური გამოკითხვების საფუძველზე  რეკომენდაციების შემუშავება პროფესიული სწავლების ხარისხის სრულყოფის ღონისძიებებზე და კოლეჯის ხელმძღვანელობასთან წარდგენა;
 • შეიმუშავებს საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას და აწესრიგებს საგანმანათლებლო დოკუმენტაციას პროგრამული აკრედიტაციისათვის;
 • შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის  მომზადება და წარდგენა  დირექტორისათვის;
 • კომპეტენციის ფარგლებში  გადაწყვეტილებების მიღება და აღნიშნულის შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის დროული მიწოდება დირექტორისათვის;
 • დაკისრებული მოვალეობების დროული და  კვალიფიციური შესრულება;
 • ახორციელებს კანონმდებლობით და დირექტორის მიერ კანონმდებლობის საფუძველზე განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

 

 

სავალდებულო  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:
 

 • უმაღლესი იურიდიული განათლება (სასურველია მაგისტრის ან მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი);
 • სამუშაო გამოცდილება (სასურველია განათლების სფეროში) - არანაკლებ 2 წელი;
 • უცხო ენის ცოდნა (გერმანული ან ინგლისური თავისუფლად).
 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • საქართველოს შრომის კოდექსი;
 • „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 •  „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეციერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის #120/ნ ბრძანება;
 • „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეციერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრს #99/ნ ბრძანება;
 • „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეციერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის #65/ნ ბრძანება.

 

 

 

აუცილებელი ცოდნა და უნარები:

 • საოფისე პროგრამების ცოდნა მაღალ დონეზე (MS Word, Excel, Outlook);
 • პასუხისმგებლობა და ორგანიზებულობა;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა.
 • სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი;

 


დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე  ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: m2jobs@m2.ge  2018 წლის 27 მარტამდე (გამოგზავნის შემთხვევაში გთხოვთ, მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება).

მსგავსი განცხადებები
High-Paid Vacancies for Different Positions in QATAR

AR International


19 მარ - 17 აპრ

ნეონატოლოგიური სამსახურის უფროსი მარნეულში

ავერსი ფარმა


09 მარ - 24 მარ

ხარისხის მართვის მენეჯერი

მისტერ მასტერი


23 მარ - 06 აპრ

ხარისხის მართვის მენეჯერი

თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო


27 თებ - 26 მარ

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის კონსულტანტი

ISO Consulting


06 მარ - 02 აპრ