კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

თარიღები: 09 მარ - 07 აპრ
მდებარეობა: თბილისი
განათლება: მაგისტრი
ენები: ქართული ინგლისური
ელ. ფოსტა:
მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ. №77, IV კორპუსი, ოთახი №516
მეცნიერება/განათლება:  აკადემიური კვლევა

საქართველოს უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებების დასაკავებლად შემდეგი მიმართულებებით:

 

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

 

 • პროფესორის აკადემიური თანამდებობა თურქეთის ისტორიის მიმართულებით (1 ვაკანსია) * განსაკუთრებული მოთხოვნა: ინგლისურ ენაზე ლექციის ჩატარების უნარი
 • ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ინგლისური ფილოლოგიის  მიმართულებით (4 ვაკანსია)

 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 

 • ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა პოლიტიკის მეცნიერებების და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით (1 ვაკანსია) განსაკუთრებული მოთხოვნა: თურქეთის და ახლო აღმოსავლეთის თემატიკის ცოდნა და თურქული ენის ფლობა
 • ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა მასობრივი კომუნიკაციების მიმართულებით (1 ვაკანსია) განსაკუთრებული მოთხოვნა: ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების მიმართულების ცოდნა

 

ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლა

 

 • ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა კიბერუსაფრთხოების (კიბერდანაშაულის გამოძიება) მიმართულებით (1 ვაკანსია) განსაკუთრებული მოთხოვნა: ინგლისურ ენაზე ლექციის წაკითხვის უნარი

 

წარმოსადგენი დოკუმენტებია:

 • განაცხადი საკონკურსო კომისიის სახელზე - იმ ვაკანსიის მითითებით, რომელზეც განაცხადს აკეთებს აპლიკანტი (იხილეთ დართული დოკეუმენტები);
 • საქართველოს უნივერსიტეტის აპლიკაციის ფორმა შევსებული ქართულ და ინგლისურ ენებზე (იხილეთ დართული დოკეუმენტები);
 • რეზიუმე - არაუმეტეს 80 სიტყვისა (იხილეთ დართული დოკეუმენტები);
 • ფოტოსურათი (ზომით 3X4);
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • აკადემიური ხარისხის (ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი ან მათთან გათანაბრებული) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი - დამოწმებული ნოტარიულად. უცხოეთში გაცემული ან არაქართულენოვანი დიპლომი უნდა იყოს ნათარგმნი ქართულ ენაზე. უცხოეთში მიღებული კვალიფიკაცია აღიარებული უნდა იყოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ და თარგმანი - დამოწმებული ნოტარიულად;
 • ცნობა პედაგოგიური/სამეცნიერო გამოცდილების შესახებ;
 • სამოტივაციო წერილი;
 • ორი სარეკომენდაციო წერილი;
 • საგნის სილაბუს(ებ)ი;
 • გამოქვეყნებული შრომების სია და ასლები (წარმოსადგენია გამოქვეყნებული შრომების სრული ნუსხა; წიგნები, სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები გამოცემული სახით ან ასლები და მხოლოდ ბოლო ხუთი წლის მანძილზე გამოქვეყნებული სტატიების ასლები);
 • საბუთები წარმოსადგენია როგორც მატერიალური, ისე ელექტორნული ფორმითაც;
 • წარმატებული კანდიდატის გამოვლენა განხორციელდება შემდეგი წესით:

 

2.1.  ძირითადი კრიტერიუმებია:    

      

 • აკადემიური ხარისხი. პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად  სავალდებულოა დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დაკავება შეუძლია დოქტორანტს.
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა. პროფესორს უნდა ჰქონდეს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება, ასოცირებულ პროფესორს უნდა ჰქონდეს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
 • სამეცნიერო ნაშრომები;

 

2.2.  დამატებითი კრიტერიუმებია:

 

 • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა - ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 • პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა;
 • საოფისე ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი;
 • პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება;
 • ინგლისურ ენაზე ლექციის ჩატარების უნარი.
 • საკონკურსო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში, კანდიდატს შეიძლება ეთხოვოს საჯარო ლექციის ჩატარება მის მიერ წარმოდგენილ სილაბუსში მითითებულ ერთ-ერთ საკითზე.
 • კონკურსში არჩეულმა პირებმა აფილირება უნდა გააკეთონ საქართველოს უნიევერსიტეთან.

 

საკონკურსო დოკუმენტების მიღება განხორციელდება 2018 წლის 12 და 13 აპრილს 12:00  საათიდან 18:00 საათამდე, მისამართზე: თბილისი, კოსტავას ქ. №77, IV კორპუსი, ოთახი №516.

კონკურსი ჩატარდება 2018 წლის 16 აპრილს.

 

კანდიდატებს კონკურსის წინასწარი შედეგები ეცნობება დაუყოვნებლივ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

 

საონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო კომისიაში. საჩივრებისა და პრეტენზიების მიღების დღე - 2018 წლის  18 აპრილი.

 

კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება 2018 წლის 20 აპრილს საქართველოს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე www.ug.edu.ge.